KOMPLEXNÍ ENERGETICKÉ SLUŽBY

Projekční, inženýrské a montážní práce

Výstavba a údržba zařízení VN, NN

více informací

Projekční a inženýrské práce

více informací

Zemní práce a úpravy povrchů

více informací

O společnosti TRABBAU a.s.

Společnost TRABBAU a.s. se sídlem ve Frýdku – Místku  je dodavatelem elektroenergetických staveb vyhrazených elektrických zařízení nízkého a vysokého napětí, včetně inženýrských činností s těmito stavbami bezprostředně souvisejících. Provádí také změny staveb a jejích odstraňování.

Nejvýznamnějším  zákazníkem v oblasti výstavby  a rekonstrukcí vyhrazených elektrických zařízení je ČEZ Distribuce, a.s., pro kterého zajišťuje především elektromontážní a inženýrskou činnost.

Společnost disponuje 15 stálými zaměstnanci s moderním strojním a mechanizačním vybavením.

Společnost je držitelem integrovaného systému řízení jakosti EMS a BOZP v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie
a výzva akcionářům k odevzdání akcií
Společnost TRABBAU a.s., zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22805, se sídlem
Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 28582675 (dále jen „Společnost“), tímto ve smyslu
ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Zákon“):
1. oznamuje, že dne 20. srpna 2019 jediný akcionář Společnosti rozhodl v působnosti valné hromady
o přeměně všech akcií emitovaných Společností, tj. 20 ks listinných kmenových akcií na jméno
o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,‐ Kč, na zaknihované cenné papíry;
2. vyzývá v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti učiněným v působnosti valné
hromady Společnosti, aby akcionáři Společnosti ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí
o přeměně akcií vydaných Společností v Obchodním věstníku odevzdali akcie Společnosti. Společnost
dále své akcionáře vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou listinných akcií na zaknihované akcie zřídili
majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (seznam účastníků na www.cdcp.cz). Akcionáři jsou při
odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona
Společnosti sdělit číslo majetkového účtu, na který jim budou zaknihované akcie Společnosti
zaevidovány.
Ing. Martin Barteček
za představenstvo společnosti TRABBAU a.s.

Výstavba a údržba zařízení VN, NN

Komplexnost dodávek. Projektová příprava staveb.
Komplexní realizace staveb, dodávka, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení:
Venkovní trafostanice
Venkovní vedení VN
Venkovní vedení NN vč. domovních přípojek
Zemní kabelové vedení NN vč. domovních přípojek
PPN – montážní a údržbové práce na el. zařízeních NN a VN

Projekční a inženýrská činnost

Bhotovení projekční dokumentace včetně veřejně právního projednání
Geodetické zaměření před, v průběhu a po dokončení stavby
Zajištění vytýčení dotčených inženýrských síti
Projednání záborů a zvláštního užívání komunikací
Vyhotovení geodetického plánu věcných břemen
Vklady věcných břemen do katastru nemovitostí

Zemní práce vč. úprav povrchů

Odkop zeminy, hutnění zeminy
Rozebírání chodníku, rozebírání dlažby z kostek
Provádění protlaků do průměru 160 mm vč. souvisejících prací
Provedení pískového lože, provedení beton základů, podkladové vrstvy ze štěrkopísku, štěrkodrti, betonu
Položení obrubníků, kladení betonových dlaždic, kladení dlažby z kostek, kladení zámkové dlažby
Položení drnu, osetí povrchu travou

230

PROJEKTŮ ZA ROK

320

STAVEB ZA ROK

15

ZAMĚSTNANCŮ

Reference

Naše realizované projekty

Kontakt

TRABBAU a.s.

SÍDLO/FAKTURACE:
Lublaňská 1002/9, Praha 2, PSČ 12000, IČ: 28582675, DIČ: CZ28582675

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Kostíkovo náměstí 639, Frýdek-Místek, PSČ: 73801

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 4144 u Krajského soudu v Ostravě.

Kontaktní údaje

Kostíkovo náměstí 639, Frýdek-Místek, PSČ: 73801

+420 775 890 607

FAKTURACE: Lublaňská 1002/9, Praha 2, PSČ 12000, IČ: 28582675, DIČ: CZ28582675